Rozpis-podzim 2017

I.    kolo     5.8.    sobota     Rapotice - Bohdalov        16.30 hod.

II.    kolo    12.8.  sobota    Bohdalov - Štěpánov        16.30 hod.

III.    kolo    19.8. sobota    Velká Bíteš B- Bohdalov    16.30 hod.

IV.   kolo     27.8. neděle    Bohdalov - Měřín                16.30 hod.

V.   kolo       3.9. neděle    Rokytnice n.R.-Bohdalov     16.00 hod.

VI. kolo        9.9.sobota     Bohdalov - Stařeč                16.00 hod.

VII. kolo    17.9.neděle      Bohdalov - Rad.Svratka       15.30 hod.

VIII.kolo    24.9.neděle     Bohdalov - Polná B                15.30 hod.

IX. kolo    30.9.sobota      Hartvíkovice-Bohdalov           15.00 hod.

X.  kolo    7.10.sobota     Bohdalov - Vel.Beranov           15.00 hod.

XI. kolo   15.10.neděle    Luka nad.Jihl.-Bohdalov           15.00 hod.

XII. kolo  21.10.sobota    Nedvědice - Bohdalov               14.30 hod.

XIII.kolo  28.10.sobota    Bohdalov - Rantířov                   14.30 hod.